Säännöt

A: Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toimintamuoto

1 § Nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja kielet

Yhdistyksen nimi on Suomen Minipossuyhdistys ry., ruotsiksi Finska Minigrisförening rf. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistys voi käyttää myös nimeä Finnish Minipig Association. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki, ja sen toiminta-alue on koko Suomi.

2 § Tarkoitus ja päämäärät

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia minipossujen omistajien, kasvattajien ja minipossuista kiinnostuneiden ihmisten yhdyssiteenä ja etujärjestönä, edistää jäsenkuntansa keskinäistä yhteydenpitoa, minipossuja koskevan tiedon levittäminen sekä minipossujen kasvattaja- ja jalostusrekisterin ylläpitäminen.

3 § Yhdistyksen toiminta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa tiedotus- ja valistustyötä sekä julkaisutoimintaa, järjestää kursseja ja muita tilaisuuksia, ylläpitää minipossujen kasvattaja- ja jalostusrekisteriä, tekee aloitteita viranomaisille ja toimii yhteistyössä eri eläinsuojelujärjestöjen ja -viranomaisten sekä kansainvälisten sisarjärjestöjen kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa kiinteää tai irtainta omaisuutta, järjestää myyjäisiä, varainkeräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa kustannustoimintaa ja toimintaansa liittyvää tarvikevälitystä jäsenilleen sekä vastaanottaa avustuksia, testamentteja ja lahjoituksia.

4 § Yhdistyksen kielet

Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. Jäsenillä on oikeus käyttää kokouksessa myös ruotsia sekä jättää pöytäkirjaan ruotsinkielisiä lausuntoja.

B: Jäsenyys

5 § Yhdistyksen jäsenyys

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä yhdistyksen tarkoitukset hyväksyvä täysi-ikäinen henkilö. Jäsenyydestä päättää yhdistyksen hallitus. Varsinaiseksi jäseneksi hyväksytyn on kuukauden kuluttua siitä kun hän on saanut tiedon jäsenyydestä maksettava säädetty jäsenmaksu. Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka on jättänyt suorittamatta jäsenmaksun. Yhdistyksen kokouksella on oikeus erottaa yhdistyksen jäsenyydestä jäsen joka on toiminnallaan tai esiintymisellään vahingoittanut yhdistyksen etua tai merkittävästi haitannut sen toimintaa. Erottamiseen tarvitaan vähintään puolet (1/2) kokouksessa annetuista äänistä.

Kunniajäseneksi voidaan yhdistyksen syyskokouksessa valita henkilö, joka aktiivisella toiminnallaan tai muulla huomattavalla tavalla on edistänyt yhdistyksen tavoitteiden saavuttamista. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Kannatusjäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä rekisteröidyn yhdistyksen, osakeyhtiön tai muun oikeuskelpoisen yhteisön tai yksittäisen henkilön. Kannatusjäsenten jäsenmaksun suuruuden päättää syyskokous.

C: Yhdistyksen hallinto

6 § Yhdistyksen kokoukset ja niiden koollekutsuminen

Yhdistyksen kokous on sen ylin päättävä elin. Yhdistyksellä on kaksi sääntömääräistä kokousta, syys- ja kevätkokous. Syyskokous pidetään ennen joulukuun loppua ja kevätkokous ennen huhtikuun loppua. Hallitus lähettää kutsun varsinaiseen kokoukseen vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Kutsu on lähetettävä kirjallisesti kullekin jäsenelle. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian kokouksen käsiteltäväksi, on siitä kirjallisesti ilmoitettava yhdistyksen hallitukselle vähintään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta.

Hallitus voi kutsua koolle ylimääräisen kokouksen. Lisäksi ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, kun vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen on lähetettävä kirjallisesti kullekin jäsenelle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

7 § Yhdistyksen kokouksen päätösvaltaisuus sekä läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus

Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu koolle sääntöjen määräämällä tavalla.

Yhdistyksen kokouksessa äänioikeus on varsinaisilla jäsenillä ja kunniajäsenillä. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta. Läsnäolo- tai puheoikeus voidaan myöntää myös muille sitä kokouksessa pyytäville henkilöille.

8 § Päätöksenteko

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli nämä säännöt eivät toisin määrää. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi henkilövaaleissa, joissa ratkaisee arpa. Äänestys on suoritettava suljetuin lipuin, jos joku läsnä olevista äänioikeutetuista osallistujista sitä vaatii. Vaalit suoritetaan aina suljetuin lipuin.

9 § Kokouksissa käsiteltävät asiat

– Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. 1. Kokouksen avaus.
 2. 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden (2) pöytäkirjantarkastajan ja kahden (2) ääntenlaskijan valinta.
 3. 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä äänestysluettelon vahvistaminen.
 4. 4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen.
 5. 5. Mahdollisten kunniajäsenten valinta.
 6. 6. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan valinta seuraavaksi kalenterivuodeksi.
 7. 7. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen (5 -8 henkilöä).
 8. 8. Hallitusten jäsenten valinta seuraavaksi toimikaudeksi.
 9. 9. Toimintasuunnitelman hyväksyminen seuraavaksi toimikaudeksi.
 10. 10. Talousarvion hyväksyminen seuraavaksi toimikaudeksi.
 11. 11. Jäsenmaksujen suuruuden vahvistaminen seuraavaksi toimikaudeksi.
 12. 12. Kahden (2) tilintarkastajan ja heidän varamiestensä valinta seuraavaksi toimikaudeksi.
 13. 13. Muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 14. 14. Muut esille tulevat asiat.
 15. 15. Kokouksen päättäminen
  .

– Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. 1. Kokouksen avaus.
 2. 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden (2) pöytäkirjantarkastajan ja kahden (2) ääntenlaskijan valinta.
 3. 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä äänestysluettelon vahvistaminen.
 4. 4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen.
 5. 5. Edellisen toimikauden toimintakertomuksen käsittely.
 6. 6. Edellisen tilivuoden tilintarkastuskertomuksen käsittely.
 7. 7. Edellisen toimikauden tilinpäätöksen käsittely.
 8. 8. Tilinpäätöksen vahvistaminen sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 9. 9. Muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 10. 10. Muut esille tulevat asiat.
 11. 11. Kokouksen päättäminen
  .

– Ylimääräinen kokous

 1. Kokouksessa käsitellään kaikki kokouskutsussa mainitut asiat.

10 § Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 4 – 7 jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Se voi valita valiokuntia sekä asettaa toimikuntia.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Kokouksen ajankohdasta on ilmoitettava hallituksen jäsenille vähintään viikkoa ennen kokousta.

Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna, on läsnä.

Hallitus voi pyynnöstä myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden hallituksen ulkopuolisille henkilöille.

11 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen muuten edellyttämien tehtävien lisäksi:

 • Huolehtia yhdistyksen toiminnasta kokousten päätösten mukaisesti sekä tehdä aloitteita yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi,
 • Kutsua koolle yhdistyksen kokous ja valmistella sen käsiteltäväksi tulevat asiat,
 • Huolehtia varainhankinnasta ja vastata yhdistyksen omaisuuden hoidosta,
 • Valmistella ja johtaa yhdistyksen kansainvälistä toimintaa,
 • Valvoa valiokuntien ja toimikuntien toimintaa,
 • Pitää jäsenluetteloa.

D: Muut määräykset

12 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa. Yhdistyksen pankkitilejä voi käyttää taloudenhoitaja yksin.

13 § Taloudenhoito ja tilinpäätös

Yhdistyksen taloudenhoitajan valitsee hallitus. Jos taloudenhoitaja ei ole hallituksen jäsen, on hänellä puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksessa. Yhdistyksen tili- ja toimikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja muut tarvittavat asiakirjat on toimitettava tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

14 § Luottamus- ja toimihenkilöt

Luottamustehtäviin tai vakinaisiksi toimihenkilöiksi voidaan valita vain yhdistyksen jäseniä.

15 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.