Ulkoilusäädös 1.6.2018 alkaen

ULKONAPITOKIELTO ja aitausasetus 1.6.2018 alkaen

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen varotoimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisten villisikojen ja kotieläinten välillä (401/2017) mukaisesti sikojen ulkonapito on kielletty 1.6.2018 alkaen (Ahvenanmaalla 1.1.2019). Kielto koskee kaikkia sikoja, myös lemmikkinä pidettäviä minipossuja. Kiellolla halutaan estää kesy- ja villisikojen kontaktit ja siten suojata siat afrikkalaiselta sikarutolta.

Kielto ei kuitenkaan koske:

 • eläintarhoja
  • koskee kuitenkin pysyviä eläinnäyttelyitä (esim. kotieläinpihat) ja väliaikaisia eläinnäyttelyitä (esim. maatalousnäyttelyt)
 • kytkettynä ulkoilutettavia sikoja
 • sellaisia pitopaikkoja, joissa ulkotarhat on suojattu asetuksen mukaisella aidalla tai suoja-aidalla

Ilmoitus sikojen ulkonapidosta kunnaneläinlääkärille:

Sikojenpidosta lain mukaisissa ulkoaidoissa on tehtävä ilmoitus kunnaneläinlääkärille vähintään kahta kuukautta ennen aiottua ulkonapitoa. Eläintarhojen ja kytkettynä ulkoilevien sikojen pitäjien ei tarvitse tehdä ilmoitusta. Ilmoitus tulee tehdä kirjallisena, ja sen voi tehdä vapaamuotoisesti tai www.evira.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/siat/afrikkalainen-sikarutto/sikojen-ulkonapitokielto/ löytyvällä lomakkeelle.

Aidan ohessa olevan suoja-aidan vaatimukset

Teräsverkkoaita

 • Olemassa olevan aidan oheen
 • Vähintään kahden metrin etäisyydelle olemassa olevasta aidasta
 • Langat kuumasinkittyjä, sinkkikerros vähintään 30 mikrometriä, halkaisija vähintään 3 mm
 • Verkon kokonaiskorkeus vähintään 200 cm, josta vähintään 160 cm maan pinnan yläpuolella
 • Verkon alareuna on upotettava vähintään 40 cm syvyyteen maan pinnasta
 • Verkon ruudun pinta-ala saa olla enintään 115 cm² verkon alareunasta 150 cm korkeuteen asti ulottuvalla alueella ja verkon yläreunassa enintään 350 cm².
 • Verkon pylväiden tulee olla enintään neljän metrin etäisyydellä toisistaan
 • Puisten tolppien halkaisija vähintään 100 mm, käsitelty lahoamista vastaan
 • Muusta materiaalista olevien tolppien on oltava lujuudeltaan vähintään vastaavia

Sähköaita

 • Kummallekin puolelle tarhassa jo olevaa aitaa
 • Aidan ulkopuolelle neljä lankaa
 • Aidan sisäpuolelle vähintään kaksi lankaa
 • Aitalangan vetolujuus vähintään 450 kg, metallisen langan halkaisija vähintään 2,5 mm (aitaköysi/paksu metallilanka)
 • Sähköaidan etäisyyden tarhassa jo olevan aidan tolpan ulkopinnasta vähintään 150 mm
 • Sähköaidan alimman langan korkeuden tulee olla noin 20 cm maanpinnasta ja ylin lanka saa olla enintään 100 cm korkeudessa maanpinnasta lukien (sisä- sekä ulkopuolella)
 • Sähköpaimenen maadoitusjohto on kytkettävä tarhassa jo olevaan aitaan, jos se on metalliverkkoa, ja aita on lisäksi maadoitettava tasaisin välimatkoin. Lisäksi tarhassa jo olevan aidan ulkopuolelle tehtävän sähköaidan toiseksi alin lanka on kytkettävä sähköpaimenen maadoitusjohtoon. Muut langat on kytkettävä sähköpaimenen virtajohtoon.
 • Jos tarhassa jo oleva aita on metalliverkkoa, se on kytkettävä sähköaidan maadoitukseen tasaisin välimatkoin
 • Jos alin lanka peittyy lumeen, sen voi irrottaa sähköpaimenen aitaliitännästä, kunnes lanka vapautuu lumesta
 • Jos ulkopuolelle tehtävää sähköaitaa varten asennetaan tolpat, tolppien halkaisijan tulee olla vähintään 80 mm
 • Ulko- ja sisäsähköaidat on liitettävä samaan sähköpaimeneen, jos sähköaitojen välinen etäisyys on alle 2,5 metriä
 • Sähköpaimen tulee kytkeä sähköverkkoon tai jos tämä ei mahdollista, niin voidaan käyttää akkukäyttöistä laitetta
 • Sähköpaimenen suurimman iskutehon pitää olla ulompana olevassa sähköaidassa vähintään kuusi joulea tai akkukäyttöistä paimenta käytettäessä kaksi joulea, sisäaidan tehoa voidaan tarvittaessa rajoittaa esim. virtarajoitusvastuksella sisäaidan syöttöjohtoon tai kytkemällä sisäpuolinen aitaus paimenessa mahdollisesti olevaan alennetun tehon aitaliitäntään

Muu

 • Suojattu riittävän vankalla rakenteella
 • Aidan vaatimuksista ei ole säädetty lainsäädännössä yksityiskohtaisesti. Ulkotarhan rakenteiden on kuitenkin oltava sellaisia, että luonnonvaraiset villisiat eivät pääse kosketuksiin tarhassa pidettävien sikojen kanssa.
 • Aidan ja porttien on oltava riittävän vankkoja estämään aitauksessa pidettävien sikojen karkaaminen ja luonnonvaraisten villisikojen tunkeutuminen aitaukseen.
 • Huomioitava tarhattava sikalaji ja alueen villisikapopulaatio
 • Yksinkertainen aita täysin umpinainen
 • Aidan rakenteet eivät saa olla tarhattaville sioille vaarallisia
 • Korkeus vähintään 160 cm maasta, tarhatuille villisioille vähintään 200 cm
 • Aidan sokkeli tai alareuna upotettuna vähintään 40 cm (villisioilla 50–70 cm), etteivät siat pääse kaivautumaan aidan ali. Kallion päälle rakennetun ankkuroituna kallioon siten, etteivät siat pysty ryömimään aidan alta. Huomioitava mm. maan routiminen.
 • muurattuna tiilistä tai betonielementeistä, filmivanerista tai puusta. Rakennusmateriaalina voi käyttää myös galvanoitua aaltopeltiä tai muovilankkuaitaa.
 • Rakennettaessa puusta, lankkujen paksuus vähintään 63 mm
 • Filmivanerin paksuus vähintään 25 mm
 • Muovilankkuaita kaksinkertaisesti lankutettu koko aidan korkeudelta
 • Kiinteän aidan tukitolpat enintään kahden metrin etäisyydellä toisistaan
 • Puisten tukitolppien halkaisija vähintään 100 mm, muusta materiaalista olevien tolppien lujuudeltaan vähintään vastaavia.
 • Puiset rakenteet käsitelty lahoamista vastaan

 

Ulkotarhojen ylläpito ja muut huomioitavat asiat

 • Ulkotarhojen kunto tulee tarkastaa säännöllisesti ja aidan rakenteiden kuluvat osat tulee uusia tarvittaessa.
 • Sähköaidan toiminta tulee tarkastaa säännöllisesti.
 • Maaperä aidan kummaltakin puolelta, sekä aitojen välistä, tulee pitää vapaana kasvillisuudesta, sekä mahdollisuuksien mukaan lumesta.
 • Isot kivet ja kannot tulee poistaa aidan vierustalta.

 

Ulkotarhoja suunnitellessa tulee huomioida myös

 • eläinsuojelusäädökset
 • muu tautisuojaus
 • ruokinta- ja juomapaikkojen sijainti ja pohjamateriaali
 • rehujen ja mahdollisten kuivikkeiden säilytys
 • haittaeläintorjunta
 • mahdollisten kallioiden, ojien tai kosteikkojen vaikutus rakennesuunnitteluun

 

Käytännössä minipossua voidaan siis:

 • pitää täysin sisätiloissa
 • ja/tai ulkoiluttaa kytkettynä
 • ja/tai ulkoiluttaa lain mukaisissa aidoissa

Ulkoilu vapaana tai muunlaisissa aidoissa edes valvotusti ei ole sallittua.